Top

Phần thưởng Bánh Chưng Mừng Xuân

Phần thưởng Bánh Chưng Mừng Xuân

 Hoạt động nấu bánh

Nấu bánh chưng chỉ có thể thực hiện ở Triều Ca và Tây Kỳ tại Npc Nồi Nấu Bánh.

.Sau khi cho bánh vào nồi quí kỳ sĩ chờ 5 phút kích vào nồi bánh để nhận bánh chưng chín. Nếu trong vòng 5p sau khi bánh chín không nhận thưởng thì bánh sẽ biến mất.

Công thức : 5 bánh chưng/tét sống + 5 tiền đồng + 5 vạn lượng = 5 bánh chưng/tét chín

Phần thưởng khi sử dụng bánh chưng  sống và bánh tét sống 

Bánh tét sống: điểm kinh nghiệm =  200 x đẳng cấp nhân vật

Phần thưởng khi sử dụng bánh chưng chín và bánh tét chín ở sever Ngọc Tuyền Cung

điểm kinh nghiệm = 500 x đẳng cấp nhân vật và có tỉ lệ nhận được 1 vật phẩm dưới đây :

Lưu ý : khi sử dụng tối đa 8000 bánh, kỳ sĩ có thể reset số lượng bánh về 0 tại NPC Tiểu Thanh. 1 nhân vật có 1 lần reset.

 

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Mảnh lam thuỷ tinh

Trang bị sơ cấp

Mảnh hồng thuỷ tinh

Bá lạc nhãn cấp 11

Lam thuỷ tinh

Bá lạc nhãn cấp 12

Hồng thuỷ tinh

Bá lạc nhãn cấp 13

Lam bảo thạch

Tướng quân lệnh

Hồng bảo thạch

Trang bị lục 8x

Thanh lộ (tiểu)

Trang bị lục 10x

Chân khí (tiểu)

Vũ khí truyền thuyết 75

Vũ khí sơ cấp

Vũ khí truyền thuyết 85

Vũ khí hoàng kim 9x/10x

Vũ khí truyền thuyết 95

Khi nhân vật sử dụng tối đa các loại bánh ( đã ăn tối đa 8000 vật phẩm lần thứ 2) sẽ nhận được 1 Túi quà Tân Sửu. Sử dụng sẽ nhận được 1 vũ khí truyền thuyết 85 hoặc 95 thăng cấp 12, ngẫu nhiên 3 hệ

Phần thưởng khi sử dụng bánh chưng chín , bánh tét chín ở sever Bích Du Cung

điểm kinh nghiệm = 700 x đẳng cấp nhân vật và có tỉ lệ nhận được 1 trong các vật phẩm dưới đây :

Lưu ý : khi sử dụng tối đa 8000 bánh, kỳ sĩ có thể reset số lượng bánh về 0 tại NPC Tiểu Thanh. 1 nhân vật có 1 lần reset 1 loại.

Hồng thuỷ tinh

Lam thuỷ tinh 

Hồng bảo thạch

Lam bảo thạch

Vũ khí sơ cấp (nguyên)

Trang bị sơ cấp (nguyên)

Khí tinh (sơ cấp)

Trang tinh (sơ cấp)

Bá lạc nhãn cấp 13

Vũ khí 8x thăng cấp 10 lần

Vũ khí 9x thăng cấp 10 lần

Vũ khí 10x thăng cấp 10 lần

Thiên tiên thuỷ

Hoa thanh lộ

Tử kim hồ lô

Hành quân lệnh

Thần thuật

Lò luyện đơn

Thưởng kim bài

Hoa thần thủ phách

Linh hồn kỳ

Túi hàng

Chỉ nhân

1.000.000 exp

Phi mao phù

Bào thương lệnh

 

Khi nhân vật sử dụng tối đa các loại bánh ( đã ăn tối đa 8000 vật phẩm lần thứ 2) sẽ nhận được 1 Túi quà Tân Sửu. Sử dụng sẽ nhận được 1 vũ khí truyền thuyết 85 hoặc 95 thăng cấp 12, ngẫu nhiên 3 hệ

Phần thưởng khi ghép chữ Chúc Mừng Năm Mới ở NPC Tiểu Thanh

Nhận được 5.000.000 exp và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Bàn Cổ Linh Phù

Thông Thiên Linh Phù

Đại Điêu Linh Phù

3 lò luyện sơ cấp

3 Lò luyện trung cấp

Tướng Quân Lệnh

Vũ khí 8x

Vũ khí 9x

Vũ khí 10x

Trang bị lục 8x

Trang bị lục 10x

30.000.000 exp