Top

Phần thưởng Hoạt động Ươm Mầm Phúc Lộc

Phần thưởng Hoạt động Ươm Mầm Phúc Lộc

 

Phần thưởng khi sử dụng Chậu Hoa Mai 

Điểm kinh nghiệm = 800 x đẳng cấp nhân vật

Phần thưởng khi sử dụng Chậu Hoa Đào

Điểm kinh nghiệm = 1000 x đẳng cấp nhân vật và có tỉ lệ nhận được 1 trong các vật phẩm dưới đây :

Sever Ngọc Tuyền Cung

 

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Hồng thuỷ tinh

Hồng bảo thạch

Lam thuỷ tinh

Lam bảo thạch

Vũ khí sơ cấp (nguyên)

Trang bị sơ cấp (nguyên)

Bá lạc nhãn cấp 13

Trang bị lục 8x

Khí nguyên (cao cấp)

Trang bị lục 10x

Trang nguyên (cao cấp)

Vũ khí truyền thuyết 75

Khí tinh (cao cấp)

Vũ khí truyền thuyết 85

Trang tinh (cao cấp)

Vũ khí truyền thuyết 95

Nghịch Lân

Vũ khí hoàng kim 9x

Nghịch Long

Vũ khí hoàng kim 10x

Phi thiên quyển

Nghịch Lôi

Càn khôn phi thiên quyển

Khi nhân vật sử dụng tối đa vật phẩm sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 vũ khí truyền thuyết 95

Lưu ý : vật phẩm Càn khôn phi thiên quyển dùng để thăng cấp kỹ năng cấp 12

 

Sever Bích Du Cung 

 

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Hồng thuỷ tinh

Lam thuỷ tinh

Hồng bảo thạch

Lam bảo thạch

Vũ khí sơ cấp (nguyên)

Trang bị sơ cấp (nguyên)

Khí tinh (sơ cấp)

Trang tinh (sơ cấp)

Bá lạc nhãn cấp 9

Vũ khí 8x thăng cấp 10 lần

Vũ khí 9x thăng cấp 10 lần

Vũ khí 10x thăng cấp 10 lần

5 vạn lượng

1.000.000 điểm kinh nghiệm

Bá lạc nhãn cấp 13

Kim sắc trư

Bạch sắc trư

Phấn sắc trư

Bàn cổ linh phù

Thông thiên linh phù

Trang bị 8x thăng cấp 10 lần

Trang bị 10x thăng cấp 10 lần

Mảnh làm thuỷ tinh

Mảnh hồng thuỷ tinh

Đại điêu linh phù

Khi nhân vật sử dụng tối đa vật phẩm sẽ nhận được 1 vũ khí 85 hoặc 95, ngẫu nhiên 3 hệ