Top

Phần thưởng Sự kiện Sắc Hè Vẫy Gọi

Phần thưởng Sự kiện Sắc Hè Vẫy Gọi

 Phần thưởng khi sử dụng vật phẩm 

Phần thưởng khi sử dụng vật phẩm Hoa Quả Dầm : điểm kinh nghiệm = 200 x cấp nhân vật
Lưu ý : chỉ ăn tối đa 8000 Hoa Quả Dầm và không reset.

 

Phần thưởng khi sử dụng vật phẩm Kem trái cây :

Máy chủ Tiêu Diêu Cung

Khi sử dụng vật phẩm nhận được điểm kinh nghiệm = 800 x đẳng cấp nhân vật và có tỉ lệ nhận được 1 vật phẩm dưới đây :

Lưu ý : mỗi nhân vật có 1 lần reset số lượng vật phẩm về 0 khi đã sử dụng tối đa 8000 Kem Trái Cây tại NPC Tiểu Thanh.

 

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Mảnh lam thuỷ tinh

Trang bị sơ cấp

Mảnh hồng thuỷ tinh

Bá lạc nhãn cấp 11

Lam thuỷ tinh

Bá lạc nhãn cấp 12

Hồng thuỷ tinh

Bá lạc nhãn cấp 13

Lam bảo thạch

Tướng quân lệnh

Hồng bảo thạch

Trang bị lục 8x

Thanh lộ (tiểu)

Trang bị lục 10x

Chân khí (tiểu)

Vũ khí truyền thuyết 75

Vũ khí sơ cấp

Vũ khí truyền thuyết 85

Vũ khí hoàng kim 9x/10x

Vũ khí truyền thuyết 95

Khi nhân vật sử dụng tối đa Kem Trái Cây ( đã ăn tối đa 8000 vật phẩm lần thứ 2) sẽ nhận được Túi Quà Hè 2021, mở ra vũ khí truyền thuyết 85 hoặc 95 thăng cấp 9 lần, ngẫu nhiên 3 hệ

Máy chủ Ngọc Tuyền Cung

Khi sử dụng vật phẩm nhận được điểm kinh nghiệm = 500 x đẳng cấp nhân vật và có tỉ lệ nhận được 1 vật phẩm dưới đây :

Lưu ý : mỗi nhân vật có 1 lần reset số lượng vật phẩm về 0 khi đã sử dụng tối đa 8000 Kem Trái Cây tại NPC Tiểu Thanh

 

Phần Thưởng ( ngẫu nhiên)

Lam Bảo Thạch

Hồng Bảo Thạch

Vũ khí 10x

Vũ khí 8x

Vũ khí 9x

Trang bị lục 10x

Trang bị lục 8x

Vũ khí truyền thuyết 75

Vũ khí truyền thuyết 85

Vũ khí truyền thuyết 95

Nữ Oa Thạch

Chìa Khóa Linh Tê

Dụ Hồn Hương

Tướng Quân Lệnh

Hồng Thuỷ Tinh

Lam Thuỷ Tinh

Pháp bảo 2 dòng

Vũ khí sơ cấp (nguyên)

Trang bị sơ cấp  ( nguyên )

Trang tinh (sơ cấp)

Khí tinh ( sơ cấp )

Phi thiên quyển

Càn Khôn Phi Thiên Quyển

Nghịch Long

Khí Nguyên ( cao cấp)

Trang Nguyên ( cao cấp )

Nghịch Lân

Nghịch Lôi