Top

Sự Kiện Tặng Kem Tiên Tử

Sự Kiện Tặng Kem Tiên Tử

NPC và vật phẩm liên quan

Tiểu Thanh


Vị trí : Phong thần đài 197/199

Chức năng : tham gia sự kiện, ghép vật phẩm, mua vật phẩm, reset số lượng sử dụng vật phẩm sự kiện

Cờ Tích Lũy

Nguồn gốc : nhận được khi dâng kem cho Tiểu Thanh

Tính chất : xếp chồng 200 vật phẩm/1 ô, không thể bày bán, vứt ra, giao dịch, bán cửa hàng giá 0 lượng.

Chức năng : dùng để đổi vật phẩm tích lũy ở NPC Tiểu Thanh

Thời gian và đổi tượng tham gia

Thời gian : 0h00 ngày 03/07/2021 - 23h59p ngày 03/08/2021

Đối tượng : tất cả nhân vật tại sever Ngọc Tuyền Cung và Tiêu Diêu Cung

Nội dung : nhân vật đủ điều kiện đến NPC Tiểu Thanh để tiến hành dâng Kem. Mỗi lần tặng 50 Kem Trái Cây sẽ nhận dược 1 Cờ Tích Luỹ

Lưu ý : mỗi nhân vật giới hạn 1000 lần dâng kem có kinh nghiệm, ngoài 1000 lần sẽ không còn được kinh nghiệm, chỉ nhận được cờ tích lũy

Phần thưởng :

Khi tiến hành dâng kem cho Tiểu Thanh nhân vật sẽ nhận điểm kinh nghiệm = 1000 x cấp nhân vật, đồng thời nhận được  Cờ Tích Lũy

Dùng Cờ Tích Lũy để đổi các phần thưởng sau :

Vật Phẩm

Cờ Tích Lũy

Số Lần Đổi / Sever

1 điểm thể chất

30

50

1 điểm thân pháp

50

50

1 điểm sức mạnh

50

50

1 điểm ngộ tính

20

50

Thú Hạo Thiên Khuyển

55

5

Thú Phượng Hoàng Lửa

55

5

Tướng Quân Lệnh

20

1000

Thanh Long Vương

70

5

Long Quy Vương

70

5

Thạch Cơ

70

5

Hoàng kim Lôi Chấn Tử

70

5

Hồng Quân Chân Nhân

70

5

3 Lò Luyện Sơ cấp

40

50

3 Lò Luyện Trung Cấp

50

50

 Lưu Ý : Điểm thuộc tính khi quy đổi sẽ khấu trừ vào giới hạn điểm thuộc tính sử dụng từ túi thuộc tính của nhân vật.


Bổ sung tại máy chủ Ngọc Tuyền Cung (không áp dụng máy chủ Tiêu Diêu Cung)


Vật Phẩm

Thẻ Tích Luỹ

Số Lần Đổi

Trang tinh (cao cấp)

25

1000

Khí tinh (cao cấp)

30

1000