Top

Bản cập nhật 0.0.2

Bản cập nhật 0.0.2

 📌Bảo trì cập nhật phiên bản mới 0.0.1

- Autoplay dị nhân không tự sử dụng Khôn Tâm Chú
- Hiệu ứng trang bị khi: mang đủ bộ trang bị, 3 món thăng 12, 5 món thăng 12 và vũ khí thăng 12
- Mở cửa hàng dược phẩm Kỳ Trân Các
- Mở bảng xếp hạng Phong Thần
- Fix thông tin tổ đội xếp chồng

- Fix đệ Dị nhân đánh trong thành