Top

Bản cập nhật 0.0.7

Bản cập nhật 0.0.7

 📌Bảo trì cập nhật phiên bản mới 0.0.7
- Thời gian hồi kỹ năng Cuồng Đao tế, Ngự Sậu Bạo Phong tăng lên 5 phút
- Khi ở PK đỏ hoặc cừu sát người chơi khác sẽ lên PK, PK cao tỉ lệ rớt đồ và hỏng trang bị càng cao
- Vì mở test chưa giới hạn cửa sổ tuy nhiên để công bằng nên đóng chức năng theo sau
- Đại phu mở bán máu và mana đại
- Mở dòng chọn Chuyển đổi thăng cấp pháp bảo, chuyển từ pháp bảo thăng cấp 1 thuộc tính sang thăng cấp toàn bộ các dòng thuộc tính.
- Mở dòng chọn Chuyển đổi kiểu hình ngẫu nhiên của trang bị lục
- Chiến trường Thương Chu trong hôm nay hoặc chậm nhất ngày mai sẽ khai mở