Top

Bản cập nhật 0.0.3

Bản cập nhật 0.0.3

 📌Cập nhật bản vá lỗi hôm nay:

- Fix đệ dị nhân đánh trong trạng thái hòa bình
- Fix đệ dị nhân không đánh khi bị cừu sát
- Fix đệ cao cấp dị nhân
- Giao diện F3 mới
- Hạn chế dis game khi đăng nhập

#Khuyến_Cáo: nên update rồi mới vào game để xử lý được các lỗi hiện tại.